Primăria Comuna Curtulşenl, în calitate de Beneficiar, anunţă demara rea proiectului „ Dotarea cu mobilier, materiale didactice şi echipamente digitale a Şcolii Gimnaziale .Dr. Balasi Jozsef” Curtuişeni”, cod F-PNRR-Dotari-2023-1890, proiect finanţat prin Planul Naţional de Redresare ş Rezilienţă, Componenta C15 – Educaţie/ Reforma Reforma 5. Adoptarea cadrului legislativ pentru digitalizarea educaţiei\ Investiţia 9. Asigurarea echipamentelor şi a resurselor tehnologice digitale pentru unităţile de învăţământ precum şi Reforma 6. Actualizarea cadrului legislativ pentru a asigura standarde ecologice de proiectare, construcţie şi dotare în sistemul de învăţământ preuniversitar\ Investiţia 11. Asigurarea dotărilor pentru sălile de clasă preuniversitare şi laboratoarele/atelierele şcolare..

Proiectul se desfăşoară în perioada 02.08.2023- 31.07.2024, valoarea totală a contractului de finanţare fiind de 1.496.674,90 lei, fonduri nerambursabile din partea Uniunii Europene – Următoarea Generaţie UE.

Obiectivele generale al proiectului sunt:

  • Dezvoltarea unui ecosistem digital de educaţie şi de formare în vederea reducerii decalajelor în învăţare prin asigurarea dotărilor necesare, atât din punct de vedere hardware, cât şi software, pentru dezvoltarea competenţelor digitale, în toate unităţile de învăţământ.
  • Dezvoltarea şi modernizarea bazei materiale şi a instrumentarului didactic prin achiziţionarea şi punerea la dispoziţia elevilor şi cadrelor didactice echipamente moderne din domeniul TIC pentru facilitarea digitalizării procesului educaţional.
  • Dezvoltarea şi modernizarea încăperilor din incinta unităţilor de învăţământ prin achiziţionarea şi punerea la dispoziţia elevilor şi cadrelor didactice mobiliere moderne şi materiale didactice necesare pentru îmbunătăţirea sistemului de învăţământ.

În cadrul proiectului sunt avute în vedere îndeplinirea următoarelor obiective: dotarea unui număr de 27 încăperi: 1 laborator informatică (cu echipamente TiC), 26 săli de clasă (25 săli de clasă dotate cu echipamente TIC, respectiv mobilier+materiale didactice şi 1 sală de clasă-laborator informatică dotat cu mobilier), 1 laborator multidisciplinar fizică­ chimie (dotat cu mobilier+materiale didactice, respectiv cu echipamente digitale) din Şcoala Gimnaizală .Dr. Balasi Jozsef” Curtuişeni şi unităţile conexe al acesteia (Grădiniţa cu Program Normal nr. 1 Curtuişeni, Grădiniţa cu Program Normal nr. 2 Văşad şi Şcoala Gimnazială nr. 1 Văşad).

Pentru mai multe informaţii, vă rugăm să ne contactaţi! lstvân Nagy

lstvân Nagy, Primar

Telefon: 0259 465 032

E-mail: primaria.curtuiseni@yahoo.com