Ünnepi közgyűlést tartott a nagyvárad-réti templomban a Bihari Református Egyházmegye vasárnap délután. Ennek keretében beiktatták hivatalába Filep Attila megválasztott esperest, a kisnyérgerfalvi egyházközség lelkészét, aki azt követően nyerte el a tisztséget, hogy a korábbi esperest, Dénes István Lukácsot püspökhelyettesnek választotta az egyházkerületi közgyűlés. Igét hirdetett Bogdán Szabolcs János püspök, a beiktatás szertartását pedig Dénes István Lukács végezte.

Az istentisztelet kezdetén a helyi gyülekezet Sztárai Mihály kórusa szolgált Márkus Zoltán kántor-karnagy vezényletével, majd házigazdai minőségében dr. Pálfi József tiszteletes üdvözölte a jelenlevőket.

Szószéki beszédében Bogdán Szabolcs János püspök Pál apostolnak az efezusi gyülekezet presbiterjeihez Milétoszban intézett búcsúgondolatait idézve azt üzente szolgatársának: legelőször is viselje gondját saját magának, s majd csak ezután az egész nyájnak, melynek őrzésére megbízást kapott az Úrtól. Mindig kérje ki Isten tanácsát, mert valamennyiünknek szükségünk van a mennyei oxigénre. Ugyanakkor pedig számoljon azzal, hogy a gonosz állandóan támadni fogja őt, mert ahol Isten akarata szerint történnek a dolgok, ez szinte törvényszerű. S végül legyen meggyőződve afelől, hogy az egyház, a gyülekezet és a személyes életünk is Isten oltalma alatt áll. A Királyhágómelléki Református Egyházkerület elöljárója kijelentette: ami a váradréti templomban történt, bátran nevezhető történelmi eseménynek. Egy láncszem Isten örök tervében, hiszen miközben haladunk egy számunkra ismeretlen jövő felé, azzal a megnyugtató bizonyossággal tehetjük ezt, hogy az Úr vezet és igazgat bennünket, s gondoskodik rólunk, mert mindennek megvan az igei háttere.

Filep Attila esperesi eskütételét Dénes István Lukács püspökhelyettes vette be, aki ezután a 100. zsoltár szavaira utalva azt kívánta utódjának, hogy örvendezve tudja az Urat szolgálni. Beköszönő beszédében Filep Attila a vonatkozó szentírási részlet alapján (Józs. 1., 7–9.) arra hívta fel a figyelmet: Isten Józsuénak bölcsességet ajándékozott azért, hogy jó döntéseket tudjon hozni. És ezt kell mindannyian kérjük, elfogadva azt, amit Isten számunkra előkészített, bízva az Ő vezetésében, és soha le nem térve az általa kijelölt útról.

Garnai Sándor egyházmegyei főgondnok virággal köszöntötte a szónokok hitveseit, ezt követően zsoltárokat énekelt az egyházmegye lelkészkórusa Szigeti Ferenc Ernő lelkipásztor vezényletével. Vaszil István, a Presbiteri Szövetség elnöke szavalt, majd a kisnyégerfalvi gyülekezet kicsiny serege mutatott be meglepetésműsort, Oláh Sándor kántor irányításával.

A szeretetvendégséggel zárult ünnepségen a Fekete-Körös-völgyi szórványgyülekezetek is képviselve voltak, hogy jelenlétükkel erősítsék és biztassák Filep Attilát abban a szolgálatban, melyet Isten dicsőségére közösen végeznek. – erdon.ro