A katolikus egyház augusztus 15-én ünnepli Nagyboldogasszony ünnepét. Mit is jelent ez? Isten kiválasztotta a Megváltó anyjának Máriát, Joachim és Anna leányát, Gábriel angyallal küldve el az üzenetet, hogy fiúgyermeket fog szülni, aki a világ megváltója lesz. Mária szellemi és erkölcsi tisztaságban élve, nem lázadva az isteni terv ellen, tudomásul vette és elfogadta azt a kegyet és kegyelmet, amivel Isten ő megajándékozta.
Mária tudatában volt annak a ténynek, hogy élete gyökeresen megváltozik attól a pillanattól fogva, hogy Isten kívánságának eleget téve megszüli a „Gyermeket”, felneveli és végigéli vele annak kálváriáját, szenvedéseit.


Mária volt a tökéletes tisztaság, a maximális engedelem, az isteni akarat magától értetődő beteljesítője. Ezért a tiszta és áldozatokkal teli életért Isten megajándékozta ő azzal a kegyelemmel, hogy testét romolhatatlanná tette, és Maga mellé emelte. Az egyház eme ősi hitét 1950-ben tette XII. Pius pápa kötelező hittétellé.
A magyar nép történelmében is fontos szerepet kap Szűz Mária. Elsőként Szent István királyunk ajánlotta Magyarországot Szűz Mária oltalmába 1038. augusztus 15-én, majd 1317-ben, 1693-ben és 1896-ban más államférfiak is hivatalosan megtették ugyanezt.
A XXI. század elvilágiasodott embere Istent és Szűz Máriát egyre inkább kirekeszti életéből. A történelmi példákból tanulva vissza kellene térni a keresztény hitünkhöz, Istenhez, és egyik legnagyobb közbenjárónkhoz a Boldogságos Szűz Máriához.

Esterházy Pál nádor imája

 
„Mindenható, örök Isten! Kérlek, őrizd meg kedves magyar hazánkat minden külső és belső veszedelemtől, és a boldogságos, mindenkoron szeplőtelen Szűz Máriának, Magyarország Nagyasszonyának, Szent Péter és Pál apostoloknak, Szent István első apostoli királyunknak és minden szentjeidnek könyörgése által adj magyar népednek egységet és békességet; távolíts el tőlünk minden háborúságot és tévelygést, hogy Anyaszentegyházadnak hite szerint neked mindvégig bátorságos szabadsággal szolgáljon. A mi urunk, Jézus Krisztus által. Ámen.
Emlékezzél meg Istennek dicsőséges Anyja, magyarok Nagyasszonya, szentséges Szűz Mária! Emlékezzél meg örökségedről, melyet hű szolgád, első királyunk és apostolunk, Szent István neked fölajánlott és végrendeletében neked hagyott. Tekints kegyes arccal országodra és dicső érdemeid által légy szószólónk és közbenjárónk szent Fiadnál, Jézus Krisztusnál. Ámen.”

 
B. J. R.