A Székelyhídi hírlap 1911. május 18-i vezércikke

Minden kornak megvan a maga jellemző vonása. Korunkat az anyagiság jellemzi. Lázas sietséggel törik magukat az emberek az anyagiak után; vagyont szerezni, meggazdagodni minden áron ez az egyetlen cél mely őket hevíti, akaratukat cselekvésre ösztönzi.Korunknak e jellemző vonása – az anyagiasság felismerhető mindenen, hiszen nemcsak a külömböző mesterségek, az iparágak s a kereskedelem állanak az anyagiasság szolgálatában, hanem a tudomány, művészet, sőt a legnemesebb intézmények is  s azok között különösképen a sajtó, mely ma már ugyszólván teljesen anyagi érdekek szolgálatában álló intézménnyé fajult. Sokszor felhangzik a panasz, hogy a sajtó nem felel meg annak a nemes célnak, melyre megalkottatott, hogy hivatását nem tölti be.